Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագիր` ՀՀ արտակարգ դեuպանորդ և լիազոր նախարարի դիվանագիտական աuտիճան շնորհելու մասին

12.01.2012